Destacats i Video Ple Ordinari 17/12/2015

DESTACATS DEL PLE MUNICIPAL
En el Ple ordinari celebrat el 17 de desembre es van tractar diversos temes dels que en destaquem
– Aprovació dels pressupostos 2016.
Els pressupostos van ser definits com de “transició” pel grup CiU, de “continuïtat” pel grup JA, i de “tancament d’època” pel grup ERC.
Els pressupostos preveuen equipament per l’Esplai a l’antiga pista de bàsquet darrera el Consultori mèdic, la redacció dels projectes estratègics, aparcament municipal i
Aprovats amb els vots afirmatius del grup CiU i ERC, i els vots en contra del grup JA.
– Aprovació d’ordenança fiscal per la qual quedaran exempts d’impostos els pensionistes amb menys recursos.
Aprovat per unanimitat.
– Suspensió potestativa de llicències per algunes àrees per les que caldrà esperar l’aprovació definitiva del POUM.
Aprovat per unanimitat.
– Adhesió a l’Associació de Turisme La Selva- Comarca de l’Aigua.
Aprovat per unanimitat.

En Informes d’alcaldia els regidors van exposar la feina feta i es van exposar els projectes de legislatura amb els quals s’està treballant. En destaquem:
– Projecte d’Area de Serveis Estació d’Amer
Area d’acampada, àrea d’auto-caravàning, Hostel a l’edifici de l’estació, Cuina a l’edifici per remodelar al costat de la sala polivalent,
– Projecte Centre de Dia rural al centre de la Vila.
– Projecte àrea lúdico-esportiva a la zona del camp de futbol.

 

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

TAULELL D’ANUNCIS

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles, l’article 112.3 de la Llei Reguladora de bases de Règim Local i l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals article 169.g de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l’exercici 2016, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 de desembre de 2015

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL esmentat, i pels motius enumerats en el numero 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents :

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions : Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) òrgan davant el qual es reclama : Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Amer, 18 de desembre de 2015

 

L’Alcaldessa,

Maria Rosa Vila Junahuix