Video del Ple ordinari 07 juliol 2016

Enllaç a l’enregistrament del Ple ordinari municipal del dia 7 de juliol de 2016.

 

http://bit.ly/29OK4u7

 

Contracte serveis de Tècnic municipal Urbanisme

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent:

PRIMER.- Adjudicar al Sr. Angel Pomar Marín, amb NIF 40.289.928T, el contracte de serveis de tècnic municipal en matèria urbanística i edificació, per l’import de 360.000,00 euros més 7.560,00 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de la aplicació pressupostària 22798/920 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.

QUART.- Notificar al Sr. Angel Pomar Marín, adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per la signatura del contracte.

CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

Adjudicació urbanització carrer Santa Brígida

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent :

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construccions Rubau, S.A., amb CIF A17013863, el contracte d’execució de les obres d’urbanització del carrer Santa Brígida, per l’import de 89.267,74 euros més 18.746,23 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 60903/155 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.

QUART.- Notificar a l’empresa Construccions Rubau S.A., adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per la signatura del contracte.

CINQUÈ.- Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Director Facuñtatiu de les Obres i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.

SISÈ.- Publicar la formalització del contracte d’obres d’urbanització del carrer Santa Brígida en el Perfil de contractant.

SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Video Ple Municipal 04/02/2016

VIDEO DEL PLE MUNICIPAL

El dijous 4 d efebrer es va celebrar un Ple extraordinadori,

Es va tractar la dissolució del Patronat Llar de Sant Miquel,, es van aprovar els pressupostos 2016 un cop desestimades les al.-legacions, i es van aprovar les taxes de les obres de Plaça del Centre i adjacents, la retenció de crèdit i el PAES (Pla d’accions per una eneregia sostenible)

https://www.youtube.com/watch?v=xLC_iAcD5YQ

Agraïm a Joan López i Grau la filmació i edició del Ple municipal.