DECRET ADMESOS I EXCLOSOS-concurs oposició, per a la provisió interina d’una plaça de funcionari de la categoria tècnic/a de grau mitjà (arquitecte/a tècnic/a) de la sot-escala tècnica de l’escala d’administració especial de l’Ajuntament d’Amer

decret 105