Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

TAULELL D’ANUNCIS

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles, l’article 112.3 de la Llei Reguladora de bases de Règim Local i l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals article 169.g de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l’exercici 2016, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 de desembre de 2015

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL esmentat, i pels motius enumerats en el numero 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents :

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions : Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) òrgan davant el qual es reclama : Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Amer, 18 de desembre de 2015

 

L’Alcaldessa,

Maria Rosa Vila Junahuix