Entrades per Salvador

Contracte serveis de Tècnic municipal Urbanisme

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent: PRIMER.- Adjudicar al Sr. Angel Pomar Marín, amb NIF 40.289.928T, el contracte de serveis de tècnic municipal en matèria urbanística i edificació, per l’import de 360.000,00 euros més 7.560,00 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa. SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de […]

Adjudicació urbanització carrer Santa Brígida

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent : PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construccions Rubau, S.A., amb CIF A17013863, el contracte d’execució de les obres d’urbanització del carrer Santa Brígida, per l’import de 89.267,74 euros més 18.746,23 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa. SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de […]

Video Ple Municipal 04/02/2016

VIDEO DEL PLE MUNICIPAL El dijous 4 d efebrer es va celebrar un Ple extraordinadori, Es va tractar la dissolució del Patronat Llar de Sant Miquel,, es van aprovar els pressupostos 2016 un cop desestimades les al.-legacions, i es van aprovar les taxes de les obres de Plaça del Centre i adjacents, la retenció de […]

Destacats i Video Ple Ordinari 17/12/2015

DESTACATS DEL PLE MUNICIPAL En el Ple ordinari celebrat el 17 de desembre es van tractar diversos temes dels que en destaquem – Aprovació dels pressupostos 2016. Els pressupostos van ser definits com de “transició” pel grup CiU, de “continuïtat” pel grup JA, i de “tancament d’època” pel grup ERC. Els pressupostos preveuen equipament per […]

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

TAULELL D’ANUNCIS Aprovació inicial pressupost general exercici 2016 En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles, l’article 112.3 de la Llei Reguladora de bases de Règim Local i l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals article 169.g de la Llei Municipal […]

PLE EXTRAORDINARI 1 SETEMBRE

Dimarts 1 de Setembre  a les 6 de la tarda , a la Sala de plens de l’Ajuntament. ORDRE DEL DIA 1.- Sorteig membres meses electorals Eleccions al Parlament de Catalunya 2015

AVIS TALL DE LLUM DIUMENGE

ENDESA efectuarà un tall de subministrament elèctric per treballs de manteniment el poper DIUMENGE 23 D’AGOST entre les 08 i les 11 del matí, que afectarà els següents carrers : -Barri de Palou -Barri Sant Climent -Bell Indret -Camí Sant Climent -Avda de la Selva -Carrer Girona -Carrer Migdia -Plaça Pietat -Travessera Joan Fontàs -Carrer […]