Ordenança intervenció municipal espectacles públics i activitats recreatives

Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

Ordenances

25.- A.D. ORDENANCES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2016

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 33 PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DELS MOSQUITS I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE

33.- MOSQUIT TIGRE

ORDENANAÇA NÚM. 32-REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS ACTES D’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL EN EL MUNICIPI

32 ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS ACTES D’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÓL EN EL MUNICIPI D’AMER

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25-DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS AL TERME MUNICIPAL D’AMER

25.- TINENÇA D’ANIMALS