PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL

6_Mapa pla actuacions quadrieni 2018-2021

5_Mapa elements vulnerables del municipi

4_Mapa elements de risc del municipi

3_Mapa infraestructures existents

2_Mapa topogràfic del municipi

1_Mapa situació i imatge aèria del municipi

PPIF Amer

 

NORMATIVA VIGENT:

NN. SS. de Planejament d’Amer, Text refós 2006.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=224828&fromPage=load

Nota 1: Veure modificacions puntuals posteriors

Nota 2: Els plànols d’ordenació vigents són els que es varen aprovar l’1 d’abril de 1987.

Conveni Urbanístic

CONVENI URBANÍSTIC