Contracte serveis de Tècnic municipal Urbanisme

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent:

PRIMER.- Adjudicar al Sr. Angel Pomar Marín, amb NIF 40.289.928T, el contracte de serveis de tècnic municipal en matèria urbanística i edificació, per l’import de 360.000,00 euros més 7.560,00 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de la aplicació pressupostària 22798/920 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.

QUART.- Notificar al Sr. Angel Pomar Marín, adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per la signatura del contracte.

CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.