Documentació procediment licitació contracte de l’obra de dues piscines a l’aire lliure i una pista de pàdel-fase I

Acta Constitució

Acta obertura pliques (sobre C)

Decret d’adjudicació 752017