Mesures establertes dins les zones d’afectació d’influença aviària

170224 focus confirmats o sospites d'IA Catalunya

Annex 1_Mapa de focus IA_23_02_2017

Llistat municipis ZP i ZV_v3

Annex2_Mesures de biosegurat

Instruccions zona de vigilÓncia i protecci¾

Contractació Exp. núm. 1/2017

Contracte d’obres del projecte titulat “Projecte de dues piscines a l’aire lliure i una pista de pàdel-Fase 1”

Piscina_Memoria

Piscina_Plec condicions + pressupost

PLEC DE CLAUSULES ADM PART. PISCINA AMER

Piscina_Plànols Piscina_Memoria

Video del Ple ordinari 07 juliol 2016

Enllaç a l’enregistrament del Ple ordinari municipal del dia 7 de juliol de 2016.

 

http://bit.ly/29OK4u7

 

Contracte serveis de Tècnic municipal Urbanisme

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent:

PRIMER.- Adjudicar al Sr. Angel Pomar Marín, amb NIF 40.289.928T, el contracte de serveis de tècnic municipal en matèria urbanística i edificació, per l’import de 360.000,00 euros més 7.560,00 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de la aplicació pressupostària 22798/920 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.

QUART.- Notificar al Sr. Angel Pomar Marín, adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per la signatura del contracte.

CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

Adjudicació urbanització carrer Santa Brígida

La Junta de Govern local per unanimitat acorda el següent :

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construccions Rubau, S.A., amb CIF A17013863, el contracte d’execució de les obres d’urbanització del carrer Santa Brígida, per l’import de 89.267,74 euros més 18.746,23 euros d’IVA, per haver estat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

SEGON.- Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 60903/155 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris.

QUART.- Notificar a l’empresa Construccions Rubau S.A., adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per la signatura del contracte.

CINQUÈ.- Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per la seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del Director Facuñtatiu de les Obres i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.

SISÈ.- Publicar la formalització del contracte d’obres d’urbanització del carrer Santa Brígida en el Perfil de contractant.

SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Video Ple Municipal 04/02/2016

VIDEO DEL PLE MUNICIPAL

El dijous 4 d efebrer es va celebrar un Ple extraordinadori,

Es va tractar la dissolució del Patronat Llar de Sant Miquel,, es van aprovar els pressupostos 2016 un cop desestimades les al.-legacions, i es van aprovar les taxes de les obres de Plaça del Centre i adjacents, la retenció de crèdit i el PAES (Pla d’accions per una eneregia sostenible)

https://www.youtube.com/watch?v=xLC_iAcD5YQ

Agraïm a Joan López i Grau la filmació i edició del Ple municipal.

Destacats i Video Ple Ordinari 17/12/2015

DESTACATS DEL PLE MUNICIPAL
En el Ple ordinari celebrat el 17 de desembre es van tractar diversos temes dels que en destaquem
– Aprovació dels pressupostos 2016.
Els pressupostos van ser definits com de “transició” pel grup CiU, de “continuïtat” pel grup JA, i de “tancament d’època” pel grup ERC.
Els pressupostos preveuen equipament per l’Esplai a l’antiga pista de bàsquet darrera el Consultori mèdic, la redacció dels projectes estratègics, aparcament municipal i
Aprovats amb els vots afirmatius del grup CiU i ERC, i els vots en contra del grup JA.
– Aprovació d’ordenança fiscal per la qual quedaran exempts d’impostos els pensionistes amb menys recursos.
Aprovat per unanimitat.
– Suspensió potestativa de llicències per algunes àrees per les que caldrà esperar l’aprovació definitiva del POUM.
Aprovat per unanimitat.
– Adhesió a l’Associació de Turisme La Selva- Comarca de l’Aigua.
Aprovat per unanimitat.

En Informes d’alcaldia els regidors van exposar la feina feta i es van exposar els projectes de legislatura amb els quals s’està treballant. En destaquem:
– Projecte d’Area de Serveis Estació d’Amer
Area d’acampada, àrea d’auto-caravàning, Hostel a l’edifici de l’estació, Cuina a l’edifici per remodelar al costat de la sala polivalent,
– Projecte Centre de Dia rural al centre de la Vila.
– Projecte àrea lúdico-esportiva a la zona del camp de futbol.

 

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

TAULELL D’ANUNCIS

Aprovació inicial pressupost general exercici 2016

En la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles, l’article 112.3 de la Llei Reguladora de bases de Règim Local i l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals article 169.g de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l’exercici 2016, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 17 de desembre de 2015

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL esmentat, i pels motius enumerats en el numero 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents :

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions : Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) òrgan davant el qual es reclama : Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Amer, 18 de desembre de 2015

 

L’Alcaldessa,

Maria Rosa Vila Junahuix

 

 

Ple municipal

Dijous 01 d’octubre a les 6 de a tarda al Museu Etnològic, Ple Municpal.

Ple Ordinari 1 d’Octubre

En breu es convocarà Ple Ordinari pel proper Dijous 01 d’Octubre les 6 de la tarda a la Sala de Plens.