ORDENANAÇA NÚM. 32-REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS ACTES D’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL EN EL MUNICIPI

32 ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS ACTES D’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÓL EN EL MUNICIPI D’AMER