ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25-DE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS AL TERME MUNICIPAL D’AMER

25.- TINENÇA D’ANIMALS