ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2016