Ordenança intervenció municipal espectacles públics i activitats recreatives

Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives