ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 33 PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DELS MOSQUITS I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE

33.- MOSQUIT TIGRE